News & Events

การอบรม

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการระยะเริ่มต้นโครงการ (Inception workshop)

วันที่ 25 มีนาคม 2554
สถานที่ ห้อง 303 อาคารวชิราณุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ E-learning workshop for food safety and food processing improvement

วันที่ 17 มกราคม 2555
สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

3. การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยอาหารขั้นพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Basic Level Modules for Food Manufacturing)

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555
สถานที่ ห้องหยกมณี ชั้น 2 อาคารภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

4. การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยอาหารขั้นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Basic Level Modules for Good Agricultural Practices)

วันที่ 25 กันยายน 2555
สถานที่ ห้องหยกมณี ชั้น 2 อาคารภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

5. การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยอาหารขั้นกลางสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Intermediate Level Modules for Food Manufacturing)

วันที่ 7 – 8  พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

6. การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยอาหารขั้นกลางสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Intermediate Level Modules for Good Agricultural Practices)

วันที่ 14-16  พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

กิจกรรมอื่น ๆ

1. คณะทำงานเข้าเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุผักสด

วันที่ 19 มีนาคม 2554

 

 
2. คณะทำงานเข้าเยี่ยมชมแปลงคะน้า จ.อยุธยา

วันที่ 19 สิงหาคม 2554

 

 

3. คณะทำงานเข้าเยี่ยมชมแปลงพริก และตลาดขายส่ง จ.ราชบุรี

วันที่ 27 กันยายน 2554

 

 

4. คณะทำงานเข้าเยี่ยมการแปรรูปพริก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

วันที่ 26 สิงหาคม 2555

 

 

5. คณะทำงานเข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกผัก อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันที่ 11 ธันวาคม 2555

 

 

6. คณะทำงานเข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกพริก จ.พิษณุโลก

วันที่ 21 มกราคม 2556

 

Comments are closed.