ยินดีต้อนรับสู่ MACBETH

MACBETH Thailand E-Training เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมวีดีทัศน์สื่อการอบรมซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความปลอดภัย คุณภาพ การบริโภคและการส่งออกของผักและผลไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญผ่านสื่อมัลติมีเดียแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดย่อม ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

Search for resources by

Training courses News & Events Contact us

Comments are closed.